Intresseföreningens svar på förslaget till översiktsplan

Askersunds Kommun har sänt ut ”Översiktsplan Askersunds Kommun 2012 – 2025” på samråd.

Åsbro Intresseförening har efter 2 offentliga möten med diskussioner beslutat avge följande yttrande:

Vi kommer i vårt yttrande att koncentrera oss på de avsnitt som gäller Åsbro och dess närhet.

Den övergripande visionen för 2025 med de 5 delmålen är det inte svårt att instämma i, men en förklaring av innehållet i ”Bruntlandskommissionens definition av hållbar utveckling hade underlättad detta.

När vi kommer in på ”Generella riktlinjer” vill vi framföra vår stora besvikelse när det gäller hur det omfattande arbete vi lade ner i studiecirkelform för att komma med förslag till den nya ÖP:n helt har nonchalerats. I lagstiftningen kring översiktsplanerna poängteras den demokratiska processen vid framtagande av planen. Vi upplevde mycket positivt kommunens öppna attityd under arbetet, men när vi nu ser hur lite hänsyn som tagits har det bytts i sin motsats. Vi tror att lagstiftaren menade att det handlar inte bara om att lyssna, utan också att ta intryck av det man hör. Mer om detta nedan.

I förslaget står att områden nära kollektivtrafiknoder bör exploateras i högre grad än… Vår tolkning av detta är att det är främst i Askersunds stad och Åsbro som exploatering skall ske. På flera andra ställen i samrådshandlingen framhålls Åsbros stora utvecklingspotential vilket kontrasterar starkt mot de resurser som sätts in på att framställa en fördjupad översiktsplan alt andra planer för byggnation. Så länge som detta är fallet klingar orden om Åsbros potential falskt.

När det gäller grönytorna är det viktigt att de grönytor som sköts även finns utanför Askersunds stad. Vad som beslutas för att underhållas bör beslutas efter dialog med ortsborna.

Regeln om dagligvaruhandeln bör flyttas in under rubriken ”Askersunds stad”. För Åsbro kan det bli avgörande att få behålla en butik i samhället är att den nyetableras vid nya 50:.an alt vid gamla. Vi föredrar att ha en butik i ett mer externt läge än ingen alls. När nuvarande ägare av butiken i Åsbro avvecklar sitt engagemang är det viktigt att en affär i Åsbro finns kvar. Signaler vi fått säger att affären är i minsta laget för att någon skulle vilja satsa, men en affär vid en ombyggd riksväg 50 har en helt annan möjlighet att locka handlare, och en affär där är bättre än ingen alls.

Under rubriken Åsbro framhålls samhällets goda förutsättningar för ökad befolkning vilket kräver prioritering av planarbetet. De nya arbetsplatserna i Hallsberg kommer att skapas innan planarbetet för Åsbro hunnit ge upphov till ny bebyggelse. Det nämns tre sjöar som i första hand bör erbjudas tomter i närheten av. Av dessa är två, Åsasjön och Estabosjön har den tidigare en stor del av stranden upptagen av Impregneringen och den senare område som är belagt med restriktioner mot byggnation. Sjön Tiborn bör däremot laggas till denna lista med möjlighet till sjönära och bra småhustomter. I det sammanhanget är det viktigt att utbyggnad av barnomsorg och skola sker i takt med att behoven ökar, vilket är en förutsättning för att Askersunds kommun skall vara ett attraktivt boendealternativ.

I de möten vi haft med Länstrafiken gällande tågtrafiken har det klart framgått att det nuvarande området kring stationen inte kommer att få tågstopp, utan det kommer att förlängas längre söderut för att få kontakt mellan riksväg med busstrafiken och tågtrafiken. Om det ny dubbelspåret kommer att förläggas i annat läge än det nuvarande kommer centrumdiskussionen i ett helt nytt läge. Men under alla omständigheter kommer stationshuset aldrig att få den ursprungliga funktionen igen. Det bör utredas andra förslag till att knyta ihop Åsbro som samhälle. Därför avvisar vi det enda konkreta förslaget som finns med i samrådsförslaget.

Beträffande den bifogade kartbilden vill vi påpeka följande söderifrån:

Första området ”Bebyggelseutveckling är markerat i en brant ravin och jordbruksmark. Det som lämpar sig för bebyggelse omedelbart öster om markeringen är skogssluttningen mot gärdet.

Vid Estabosjön är ett naturskyddat område markerat som bebyggelseutveckling. Området mellan Trädgårdsvägen och impregneringen är mycket dåliga markförhållanden till största delen, varför det området mer lämpar sig som grönområde. Däremot säger skrivningen att en del av impregneringen bör kunna vara en del av centrumbebyggelsen, men här markerat som industriområde.

Området mellan nuvarande impregnering och Tisaren bör markeras för bebyggelseutveckling liksom en del av impregneringen. Här finns genom avverkning en möjlighet att öppna upp för ett synligt samband mellan sjö och bebyggelse. Här kan det skapas ett område med bebyggelse och grönområdet där graden av föroreningar avgör vad som blir vad. Örebros sanering av Osetområdet kan vara en förebild, om än i en helt annan skala.

Industriområdet öser om riksvägen i norr bör fortsätta till kommungränsen och söderut mellan riksväg och järnväg.

Beträffande Trafik och Transporter delar vi målsättningen. Det finns några förutsättningar då som är viktiga och det är att det blir billigare att åka kollektivt än den för två personer i samma bil. Vi delar då inte att restiden är så avgörande för valet av transportsätt. Vi tycker 40 min mellan Askersund och Örebro motsätter vi oss då det troligen förutsätter att det inte blir några stopp på vägen. Om så blir fallet att det blir en direkttur Askersunds stad – Örebro föreslår vi att kommunen arbetar för att det blir en direktlinje Åsbro – Örebro som komplement. Vid förfrågan hos dem som nyttjar bussen värderar de bekvämlighet högre än snabbhet. Internetanslutning på bussarna bör installeras. Vi vill även påpeka behovet av angöringsplatser och parkeringsplatser vid kollektivtrafikshållplatser. Laddningsstolpar för elbil och elmoped bör finnas där.

Äldreboenden bör planeras i de större tätorterna då många vill bo kvar i sitt samhälle i tillgänglighetsanpassade mindre lägenheter, och inte bara koncentreras till centralorten.

Då Tisarvattnet kontinuerligt försämras i accelererande takt är vikten av att reningsverket i Åsbro tas ur drift och avloppsvattnet leds i ledning till centralorten viktig. Algblomningen ökar snabbt och syrefria delar av botten breder ut sig varför denna åtgärd är viktig. Då Tisarens vatten är dricksvattentäkt för två kommuner anser vi att detta bör vara en del i att förse även samhällena på norra tisarstranden med kommunalt Va. Detta kan företrädesvis genomföras i någon form av kommunalförbund eller annan samverkansform.

För Åsbro Intresseförening

Staffan Korsgren

ordförande