Diskussion om grönytorna

På mötet den 29 januari presenterade Sara Iinatti från miljöförvaltningen arbetet med grönstrukturplanen över Åsbro. Under mötet framkom önskemål om ökad tillgänglighet till elljusspåret från Åsbrohallen samt skyltning av Klockarhytteleden. Problem med vass och sump vid piren i Tisaren och önskemål om båtplatser diskuterades också. Förslaget till grönstrukturplan finns att hämta på Sydnärkemiljös hemsida. Remisstiden är förlängd till den 31 mars.