Vidareutveckling Åsbro

1. PROJEKTNAMN
Vidareutveckling Åsbro

2. PROJEKTIDÉ
I förstudien ”Utveckling Åsbro” undersökte vi ett antal möjligheter som syftar till att göra Åsbro till ett mer hållbart samhälle. Med ledning av de slutsatser vi drog i förstudien vill vi nu gå vidare med ett mer omfattande projekt för att förverkliga våra idéer.
Projektet innehåller olika delar:
• Marknadsföring av Åsbro för ökad inflyttning
• Andelsägd solcellspark
• Inköpsförening för solceller
• Ekologisk odling
• Ekologisk byggnation
• Fisketurism och vattenvård
• Åsbro station – en föreningsgård

3. VARFÖR VILL NI GENOMFÖRA PROJEKTET?
Vi vill fortsätta bygga ett socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbart samhälle. En angelägen uppgift är att vända den negativa befolkningsstatistiken i kommunen. Vi ser att Åsbro har en stor potential!

4. FINNS DET LIKNANDE PROJEKT?
Vi har inlett kontakt med Jan Grounes, projekt Vibybygden. Vi har också tittat på hur man har bedrivit marknadsföring i Tiveden.

5. HUR SER VERKSAMHETEN UT?
Åsbro Intresseförening har funnits i ungefär två år. Vi har en väl fungerande styrelse och olika arbetsgrupper. Vi arragerar föreläsningar, studieresor och sociala evenemang. Vi gör stora ansträngningar för att bli kända i Åsbro och sprida information om vad föreningen ägnar sig åt.

Vidareutveckling Åsbro är tänkt att drivas av en projektledare och en styrgrupp.

6. VILKA SKA GENOMFÖRA PROJEKTET?
Projektets styrgrupp, projektledaren och sakkunniga inom Åsbro Intresseförening i samarbete med Askersunds kommun och ett antal lokala företagare. Vi har anlitat personer med kompetens inom bokföring / administration, web och marknadsföring.
De företag som vi tänker oss ska bli våra samarbetspartners har kompetens inom de olika delprojekten. I första hand behöver vi hjälp med rådgivning och konsultation.

7. VEM RIKTAR SIG PROJEKTET TILL?
Vi vänder oss till Åsbros invånare, de som skulle kunna tänka sig att flytta till Åsbro, miljöintresserade sydnärkingar, föreningsanslutna Åsbrobor (även ungdomar) och fisketurister. Vi tänker att projektet indirekt ska vara till nytta för hela kommunen efter som ett av målen är att få fler människor att välja att bosätta sig i Åsbro. Mer skatteintäkter och förbättrad service gagnar både Åsbro och Askersund.

8. VILKA MÅL STÄLLER NI UPP I PROJEKTET?
• Fem familjer har flyttat in i Åsbro
• Vi har börjat bygga varumärket Åsbro och kommit en bra bit på väg
• En andelsägd solcellspark är i drift
• Fem villaägare har köpt och monterat solceller på sina tak
• Kurs i permakultur (odling och husbygge) har hållits
• Dom utplanterade fiskarna har vuxit till sig, fiskeverksamheten har blivit känd och paketresor sålts
• Vi har fått bättre koll på vattenkvalitén i våra näraliggande sjöar och bildat oss en uppfattning om vad som eventuellt behöver göras
• Verksamheten i föreningslokalen Åsbro Station har kommit igång och är självgående

9. VAD SKA NI GÖRA?
Anställa en projektledare på 50 % under 1,5 år. Förutom att hålla ihop och driva projektet är en av projektledarens uppgifter att löpande informera åsbroborna om vad som händer.
Vi ska arbeta fram och en marknadsföringsstrategi för Åsbro och genomföra den. Den behöver innehålla ett väl genomarbetat strategidokument, en grafisk manual och en plan för marknadsföringsåtgärder. Detta arbete kommer att pågå under hela projekttiden.
Till solcellsparken ska en upphandling av anläggningen göras, tomt hyras och andelar ska säljas och administreras. Projektet är redan påbörjat och är tänkt att pågå under oöverskådligt lång tid. Man kan tänka sig att verksamhetens överskott investeras i nya solcellsanläggningar. Eventuellt kommer andra energiprojekt att byggas på samma ställe som solcellsparken och utgöra en demonstrationsanläggning.

Intressenter ska knytas till inköpsföreningen för solceller. En upphandling av solceller ska göras och en elektriker ska som kan hjälpa till med installationerna ska knytas till projektet. Projektet är påbörjat. Förhoppningsvis kommer fler bli intresserade av egen solkraft och på så sätt kommer idéerna att spridas. Vi kommer att jobba med praktiskt monteringsarbete så väl som frågan om hur överskottsel kan säljas.

Det finns ett stort intresse för ekologisk odling och en studiecirkel finns på planeringsstadiet. Möjligheten till samodling någon stans i Åsbro har också diskuterats. Preliminärt kommer studiecirkeln att arrangeras hösten/våren 2012/2013.
Delprojektet ekologisk byggnation går lite hand i hand med ekologisk byggnation. Eventuellt kommer studiecirkeln med ekoarkitekt/permakulturodlare Bertil Thermaenius behandla både odling och byggnation. Det finns även lösa funderingar på möjligheten att bygga ett hus tillsammans. Sommargården Talludden vill gärna ha hjälp med att timra ett kapell. (På sikt kanske vi skulle kunna bygga ett ekologiskt gemensamhetshus med kafé och möjlighet till arbetsträning, med mera.)

Fisketurismen sköts till stor del av lokala krafter och har redan påbörjats. Projektets uppgift blir att marknadsföra och hålla ihop satsningen. Paketresor med fiske och övernatning ska skapas i samarbete mellan lokala aktörer.

Förhandlingar med stationshusets ägare (Askersunds kommun) har inletts men inget hyresavtal är klart. För att Åsbro Station ska kunna fungera som en lokal för föreningslivet räknar vi med att projektet behöver lägga ner tid på att få igång verksamhet och en styrgrupp. Innan projekttiden är slut ska verksamheten vara självgående.

10. DET GEOGRAFISKA VERKSAMHETSOMRÅDET?
Projektet kommer att genomföras i Åsbro med sin närmaste omnejd. Resultatet kommer främst åsbroborna till godo, men kommer att gynna kommunen som helhet.

11. HUR SKA NI SPRIDA RESULTATET?
Projektet behöver stämmas av löpande. Efter projekttidens slut kommer en projektrapport med en utvärdering att skrivas.

Genom föreningens eget nyhetsblad ÅsbroNytt som sprids information till åsbroborna både i tryckt och digital version. För informationsspridning använder vi även vår hemsida www.asbointresseforening.se, notiser och artiklar i Nerikes Allehanda och affischering.
Vår ambition är att informera om projetet på ett sådant sätt att gemene man i Åsbro blir intresserad av projektet. Åsbro Intresseförenings möten är ofta välbesökta vilket tyder på ett stort intresse från allmänheten. Vi tänker oss även att politikerna i Askersund kommer att fortsätta intressera sig för vår verksamhet och projektet.

12. EFTER PROJEKTETS SLUT?
Många av projekten ska leva längre än projekttiden och ska då klara sig på egen hand. Förhoppningsvis blir Åsbro Intresseförening