Distriktssköterska/BVC och familjecentral

God service en av nyckelfaktorerna för att locka nya invånare. Distriktssköterska på orten motiveras också av ett minskat antal bilresor till vårdcentralen i Askersund mindre krångel med färdtjänstresor för de äldre. Ett öppet möte med ansvarigt landstingsråd har hållts kring möjligheten att få distriktssköterskemottagning/BVC i Åsbro. Flera möjliga lösningar så som mobil verksamhet, utlåning av sköterska från Askersund och mottagning i privat regi nämndes.

Familjecentral

Askersunds kommun har drivit ett projekt med en kommunal servicecentral med familjecentral i Hammar. Projektet fullföljdes inte utan avslutats i ett tidigt skede. Idén är för bra för att inte leva vidare på annan ort varför vi gärna vill prova detta i Åsbro.

Lokaler

Vi har kontaktat Tallbackskyrkans styrelse med en förfrågan om man kan tänka sig att hyra ut lokaler för distriktssköterska/BVC och familjecentral. Även andra möjligheter till lokaler undersöks.

Slutsats

Behovet av distriktssköterska/BVC och familjecentral i Åsbro bedöms som stort. Vi kommer att arbeta vidare för att förverkliga att denna service kommer till stånd. En arbetsgrupp bestående av representanter från Åsbro Intresseförening och pensionärsorganisationerna är tillsatt för att utreda de olika möjligheterna för en lösning gällande distriktssköterska/BVC. Askersunds kommun ska tillfrågas om möjligheterna att öppna en familjecentral i Åsbro.