Fisketurism med båtuthyrning

Fiske

En träff som Nyköpingåns Vattenvårdsförbund inbjudit till medförde att en arbetsgrupp bildades för att slå vakt om Tisarens vattenkvalitet där fisketurismen kommer in som en viktig framtidsfråga. Intresseföreningen är representerad med två representanter i arbetsgruppen.

Båtuthyrning och hamn

En omfattande sanering av förorenad mark vid det gamla impregneringsområdet vid Tisarens strand projekteras. Vår dröm är att anlägga en småbåtshamn i den vik som bildas när all förorenad jord eventuellt avlägsnas. I samarbete med Tisarens Fiskeförening skulle vi då även anlägga en brygga med båtuthyrning och fiskekortsförsäljning.

Slutsats

Arbetsgruppen kring Tisaren har inte haft något möte ännu. Projektet med båtuthyrning och hamn är avhängigt av hur det går med saneringen. Vi bevakar hur det går med den saken men utgången är oviss och utredningen kommer att ta lång tid.