Omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle med hög andel lokalt producerad el

Vi kände att vi behövde lära oss mer om lokal elproduktion och bjöd in Johan Ehrenberg från ”Egen el” till ett stormöte i Tallbackskyrkan. Hela 164 personer att kom och lyssnade på ett mycket intressant föredrag. Mötet följdes upp med en studieresa till Katrineholm och en guidat tur bland solceller och vindkraftverk på demonstrationsanläggningen ”El-kullen”. Resan lockade lockade 25 personer. Under hösten har Johan Ehrenberg och ett annat företag tagit fram offerter på ”solcellspaket” till villaägare. Intresset för detta bedömer vi som stor. Vår avsikt är att starta en inköpsförening med syfte att samordna inköpen av solceller, underlätta monteringen och på så vis möjliggöra för villaägare att ta steget att investera i solpaneler. Politiskt påverkansarbete har skett för att få ett beslut i riksdagen om nettodebitering av el.

Solkraft

För dem som inte har möjlighet att själv ordna med elproduktion har vi arbetat med att starta en förening som skall bygga och driva en andelsägd solcellspark. Vi besökte Sala-Heby Ekonomisk förening och studerade deras anläggning och fick också träffa hela deras styrelse för kunskapsutbyte. Tanken är att en sådan park skall anläggas så den syns bra och på det sättet blir något av Åsbros signatur. Idén har presenterats för Askersunds kommun som är mycket entusiastisk till projektet. Vi har inlett samtal om att få arrendera eller låna mark av kommunen för anläggningen. En annan studieresa har gått till Glava Energy Centre och Swemodule i Arvika. Vi fick se deras produktion av solceller och vår ökade vår kunskap kring detta ökade avsevärt. Där framkom det att den ekonomiska krisen i Europa slår mycket hårt mot företagen som producerar solceller vilket gör att det nu finns möjlighet till att få mycket pressade priser vid inköp. Svårare har det varit att engagera elbolagen att köpa överskotts-el men vi har vi noterat ett ökande intresse från elbolagen. Många elbolag ser det som bra marknadsföring att synas i sådana sammanhang. Eon har förklarat sig villiga att ansluta solcellsparken till sitt befintliga nät i Åsbro och har lämnat offert på inköp av den producerade elen.

Inspirations- och demonstrationsanläggning

Tanken är att det markområde som vi tilldelas för solcellsparken även skall kunna rymma en utställningspark för olika alternativa energikällor.

Ekologisk odlig och ekobygge

Under projektets gång framkom behovet av mer kunskap om ekologisk odling respektive ekologisk byggnation. För att förkovra oss bjöd vi in ekoarkitekten Bertil Thermaenius till en kväll då han bland annat berättade om grunderna för permakultur. Fortbildning inom dessa ämnen tror vi är en viktig del i ansträngningarna att göra Åsbro till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Ett tiotal personer har anmält en önskan om att delta i en studiecirkel om permakultur och ekologisk byggnation. Vi har tagit in offerter på sådana utbildning från ABF, Vuxenskolan och Esbjörn Wandt (Holma, Skåne). I alla tre fallen blir kurserna tyvärr väldigt dyra.

Ekoby

Det finns ett intresse att bygga en ekoby i Åsbro. Askersunds kommun ställer sig positiv till att avyttra mark för detta ändamål.

Slutsats

Egenproducerad sol-el

Vi anser att vår studie visar att det finns både intresse och förutsättningar för att realisera vår vision om lokal elproduktion. Vi tror både att en solcellspark är möjlig att förverkliga och att vi kan köpa in solcellspaneler till villaägarer genom en inköpsförening.

Inspirations- och demonstrationsanläggning

Vi kommer att utveckla detta och återkomma med en mer detaljerad projektansökning.

Ekoby

Detta projekt drivs av privata intressenter. Intresseföreningen håller sig informerad om utvecklingen och kan tänka sig att hjälpa till att driva projektet frammåt om det behövs.