Vad ville vi med projektet utveckling Åsbro?

Genom att göra Åsbro till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle tror vi att det skulle bli en attraktiv ort att bosätta sig på. Därför var vår projektidé följande:

”Vi vill skapa en välgrundad och välförankrad vision av hur Åsbro skall se ut i framtiden och vägen att nå dit. Vi vill genom olika projekt utveckla Åsbro till ett ekologiskt uthålligt samhälle med en ökad befolkning vilket skulle ge underlag för bibehållen eller ökande befolkning.”

För att strukturera våra idéer och bedöma realismen i dessa valde vi att prioritera åtta projekt. Vi har jobbat med dessa under ett halvt år och arbetsgruppen har bestått av ett tiotal ortsbor.

Resultat av projektet

Vår huvudmålsättning med projektet var att undersöka hur man kan få fler att bosätta sig i Åsbro. Det är viktigt för Askersunds kommun som helhet att vända sin negativa befolkningstrend. Åsbro var den enda orten i kommunen som enligt SCB hade en positiv befolkningsutveckling 2010. Vi är övertygade om att det finns möjlighet att öka inflyttningen ytterligare. Grannkommunen Hallsberg är inne i ett extremt expansivt skede just nu och vi tror att många som kommer att söka jobb i nya verksamheter där är intresserade av att bosätta sig i Åsbro. På energi- och hållbarhetsområdet utökade vi projektet till att inte bara omfatta satsningar på förnyelsebar energi, utan även på ekologisk odling och ekologisk byggnation. Detta har resulterat i att Askersunds kommun planerar att i kommande översiktsplan avsätta mark för detta. Vi avser att starta studiecirkel under våren för att lära oss mer om odling och byggnation. Intresset för produktion av förnyelsebar energi är fortfarande stort och vi planerar att starta en inköpsförening och marknadsföra villabaserade solcellsanläggningar. Vi har fört samtal med kommunen och tittat på några möjliga platser för den andelsägda solenergipark vi planerar för.

Vår bedömning är att Utveckling Åsbro har startad något som har förutsättningar att utveckla sig till det vi skrev i vår ansökan – att Åsbro blir ett attraktivt samhälle byggt på ekologisk uthållighet. På www.asbrointresseforening.se har vi kontinuerligt informerat om hur projektet har utvecklats. Vi har arrangerat ett antal offentliga möten och under Framtidsveckan presenterade vi våra projekt för allmänheten i en utställning. Kontakterna med massmedia har resulterat i god teckning av vad vi diskuterat i de olika projekten. Vår bedömning av resultatet är att det är lovande på flera områden varför vi avser att komma in med projektansökningar för flera delprojekt.